logo Vigo Vertical
/ Usabilidade
ES

OT4: PROMOVER A ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO

Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores.

LIÑAS DE ACTUACIÓN 6-7

Incorporación de elementos de transporte mecánico multimodal favorecedores da mobilidade urbana e potenciación de infraestructuras de transporte sostible e accesible.

O presente proxecto céntrase en catro puntos clave dentro da zona definida para o desenvolvemento da Estratexia DUSI Vigo Vertical, que presentan retos similares no que se refire á necesidade de mellorar a accesibilidade peonil:

gran vía

A área que forma a Avenida Gran Vía como un eixo que articula e vertebra a cidade: a nivel orográfico trátase dunha das zonas con máis desnivel da cidade. Desde a rúa Urzáiz, ata a Praza de España salva unha diferenza de cota duns 50 metros.

As actuacións a desenvolver nesta operación pasan pola incorporación de elementos de transporte mecánico que favorezan a mobilidade peonil. Introdúcese, no infrautilizado bulevar central, un percorrido alternativo mecanizado, mediante cintas transportadoras. O ancho deste paseo, garante a colocación de pasarelas mecánicas en sentido ascendente, coa posibilidade da colocación doutras en sentido descendente.

ascensor

Acceso entre a Porta do Sol e a rúa Abeleira Menéndez: existencia dun forte desnivel entre ambas as zonas, cunha diferenza de cotas de 19,89 metros.

Instalación de dúas escaleiras mecánicas que salvan o desnivel existente na Rúa II República, abarcando o tramo comprendido desde a Fonte de Baixada a Príncipe, e a conexión con Abeleira Menéndez, salvando un desnivel de máis de nove metros e abarcando os tres tramos de escaleiras existentes.

torrecedeira

Acceso entre a Praza de Isabel a Católica e a rúa San Salvador:

Existencia dunha importante diferenza de cota salvada por unha serie de tramos de escadas de baixa accesibilidade. Instalación dun ascensor como elemento de comunicación vertical e a remodelación das escaleiras existentes para garantir o acceso aos locais situados nos distintos descansillos da estrutura actual.

ascensor

Rúa Juan Ramón Jiménez: esta rúa presenta unha descontinuidade viaria a nivel do Parque Camilo José Cela debido á existencia dun desnivel topográfico acusado.

Neste punto, a conexión entre as rúas Pi e Margall e Torrecedeira sobre o eixo da rúa Juan Ramón Jiménez realízase a través do Parque Camilo José Cela, mediante un itinerario non adaptado a persoas con mobilidade reducida a través de ramplas e desniveis que non cumpren coa normativa de accesibilidade vixente.

Instalación dun ascensor urbano, que conecta as rúas Pi e Margal e Torrecedeira na propia rúa Juan Ramón Jiménez. Este ascensor serve de conexión e prolongación con outro anteriormente instalado entre as rúas de Menéndez Pelayo e a Avenida das Camelias, logrando así un eixo accesible entre a Avenida das Camelias e a Rúa Torrecedeira. Ademais, o ascensor para instalar serve para dar acceso a todo/a usuario/a ao parque Camilo José Cela e conectar este coas vías contiguas.

LIÑA DE ACTUACIÓN 8

IMPLANTACIÓN DISPOSITIVOS TECNOLÓXICOS INFORMACIÓN SERVIZOS.

Adopción de medidas para a optimización do transporte e os servizos públicos, executando actuacións tales como a instalación de elementos de intercambio de información para que a melloría da mesma conleve unha mellora do transporte e os servizos públicos, tendo en conta que se fomenta un maior uso do transporte público e en consecuencia unha alternativa ao vehículo particular.

A maiores propóñense roteiros alternativos e en tempo real. Os sistemas de información supoñen un aforro de custos tanto para particulares como para a propia administración e redundan nunha mellora do medio ambiente, reducíndose as emisións á atmosfera e mellorándose a habitabilidade na área de intervención.

foto de vitrasa

LIÑA DE ACTUACIÓN 9

foto de pila

IMPLANTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE AFORRO ENERXÉTICO POR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS E POR REDUCIÓN DE CONSUMOS DIRECTOS

A presente operación ten por obxectivo incrementar a eficiencia e optimizar a xestión intelixente da enerxía mediante a implantación de dispositivos de aforro enerxético co punto de mira posto na redución do consumo enerxético que conleva a redución de emisións contaminantes, mellorando a habitabilidade da zona.

Entre os dispositivos de aforro enerxético a establecer, destacar os dispositivos de baixo consumo en infraestruturas, servizos e equipamentos urbanos, así como a implantación de sensores de detección que faciliten unha regulación máis eficiente dos consumos das instalacións.

LIÑA DE ACTUACIÓN 10

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIZOS PÚBLICOS

A presente operación implementa medidas de mellora da eficiencia no abastecemento de augas que permiten reducir o índice de fugas co correspondente aforro de consumo de auga e mellora da eficiencia enerxética. Ademais, créanse novos sistemas separativos de augas que xunto coa redución de caudal fuxido diminúen o gasto enerxético en depuración, separando as augas pluviais con tratamentos máis eficientes.

Outra das actuacións para implementar e tendentes á consecución da eficiencia enerxética, consiste na colocación de pavimentos superficiais ecolóxicos con aforro enerxético na fabricación e na execución. Devanditos pavimentos reducen tanto a contaminación durante a súa vida útil como os custos enerxéticos de mantemento.

grifo de agua

LIÑA DE ACTUACIÓN 11

imagen de placas solares

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS PARA CAPTACIÓN DE ENERXÍA SOLAR, EÓLICA E XEOTÉRMICA PARA ABASTECER REDES MUNICIPAIS

Implantación de elementos de captación de enerxía solar para o auto-abastecemento incorporados de modo integrado no deseño funcional e estético da actuación global. Neste sentido tamén se expón a incorporación de pequenos dispositivos con auto-consumo tales como dispositivos de cargador de móbil, tabletas e computadores, pantallas de información, balizamento luminoso, etc.